top of page

Praktische informatie

 Gloeilamp.png

COMPUTER IN DE KLAS

Bezig met laptop

Wie les volgt in onze school, doet dat met een laptop. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in de eerste graad van het secundair onderwijs moeten behalen. Bovendien streven we hier ook een maximale leerwinst bij de leerlingen na. Zo kan er tijdens de lessen makkelijker gedifferentieerd worden en leerlingen die de leerstof al goed beheersen kunnen hier meer uitgedaagd worden.

De school voorziet voor elke leerling dezelfde laptop, met de nodige ondersteuning en garantie (3 jaar!). De kostprijs, 100 EUR bij aanschaf en daarna ongeveer 40 EUR per maand, wordt gespreid over 10 maanden, zodat het voor iedereen mogelijk is om degelijk en modern onderwijs te volgen in onze school.

DAGINDELING

Dagindeling.PNG

SCHOOLBENODIGHEDEN

Om de lessen optimaal te kunnen volgen is wat materiaal nodig. De school koopt veel zelf aan: werkboeken, bronnenboeken, T-shirts voor LO. Door de grote hoeveelheden kunnen we de namelijk de prijs drukken. Voor dit materiaal rekenen we een jaarlijkse schoolbijdrage aan

Accessoires

Voor het eerste jaar is dit gemiddeld 270 EUR, voor het tweede jaar 230 EUR (voor nieuwe leerlingen +10 EUR voor T-shirt LO). We spreiden dit bedrag over 10 maanden, zo vermijden we een hoge factuur in september.

Uitstappen, zwemlessen, activiteiten voor de optie sport en maaltijdverbruik zitten uiteraard niet in deze vaste kosten verrekend.

KLASSENRADEN

RAPPORTEN

Tijdens het schooljaar krijt de leerling vier maal een dagelijks werk. Hierin wordt onder meer verslag uitgebracht over de studievorderingen en de attitudes. Daarnaast worden er twee keer per jaar examens georganiseerd, namelijk vóór de kerstvakantie en vóór het einde van het schooljaar.

Meerdere keren per schooljaar komt de klassenraad samen. Deze vergadering van de directie en de leerkrachten bespreekt de studie-aanpak van elke leerling, alsook de manier waarop hij of zij kan geholpen of bijgewerkt worden. Op het einde van elk leerjaar beslist de delibererende klassenraad over de toelating tot het volgende jaar (of tot de volgende graad) en brengt tevens een advies uit.

OUDERCONTACT

Vriendelijk gesprek

Er zijn verschillende oudercontacten per schooljaar. Midden september starten we altijd met een infoavond voor nieuwe ouders, we tonen graag aan wat hun kinderen doen op school, per vak.

Eind oktober wordt het eerste dagelijkse werk meegegeven, we plannen dan ook een oudercontact in om de resultaten en het welbevinden van de leerlingen te bespreken. Na de eerste examens in december, in maart (na DW3) en na de tweede examens in juni doen we dit ook. Elk oudercontact is op afspraak, deze zijn in te boeken via Smartschool. Op deze manier kan de tijd die u aanwezig bent op school optimaal worden gespendeerd.

Elk leerkracht is op andere momenten echter ook bereikbaar, zo moet u als ouder nooit wachten om iets te kunnen bespreken met een (vak)leerkracht.

ZORGCOÖRDINATIE

CLB

De leerlingbegeleiders van de school coördineren de opvolging van het welbevinden van de leerlingen, de studiebegeleiding en de begeleiding bij de studiekeuze. Deze cel is de draaischijf tussen de ouders, de studie- en huiswerkbegeleiders, het CLB, de externe begeleiders, de klassendraad, de leerkrachten en de klastitularissen.

CLB 'Connect' begeleidt onze leerlingen en adviseert ook de ouders. De leerlingen kunnen op school elke week een gesprek met een CLB-medewerker aanvragen.

Adres: Klaverstraat 49, 8000 Brugge
Telefoon: 050 44 50 10
E-mail: info@clbconnect.be

SCHOOLBIBLIOTHEEK

Stapel boeken

Onze school heeft haar eigen schoolbibliotheek.
Onder begeleiding van de taalleerkrachten kunnen de leerlingen boeken uit onze bibliotheek ontlenen, zowel Nederlands- als anderstalige boeken. De hoofdbedoeling blijft om leerlingen te stimuleren om te lezen en hen te laten ervaren dat lezen leuk is!

bottom of page